اطلاعیه
اطلاعيه گروه برق سازمان درخصوص طراحي نقشه هاي تأسيسات برقي

 

به منظور انطباق بيشتر جانمايي تأسيسات برقي با مبلمان معماري و چيدمان تأسيسات مكانيكي و امكان بررسي و كنترل نقشه هاي تأسيسات برقي، لازم است علاوه بر رعايت مفاد فرم كنترل نقشه هاي تأسيسات برقي موارد ذيل نيز مدنظر قرار گيرد:

1-تهيه نقشه هاي تأسيسات برقي به منظور مبلمان معماري(نظير چيدمان اتاق خواب ، تلويزيون، بازشو درب هاو.....) و چيدمان تأسيسات مكانيكي(نظير محل كولر ، فن كويل، يخچال، گاز و.....)

2-ترسيم اتاق آسانسور در پشت بام با رعايت فضاي مورد نياز علاوه بر چاله بصورت مستقل، حفظ بازشو درب به سمت بيرون و همچنين ترسيم خرپشته.

3-رعايت فاصله مجاز سنسورهاي اعلام حريق از محل هوادهي و برگشتي هوا سيستم هاي سرمايشي.

4- با رعايت موارد مذكور الصاق نقشه هاي معماري بصورت مجزا به همراه نقشه هاي برقي نياز نمي باشد.

ضمناً لازم است براي تهيه نقشه هاي  برقي از ضخامت قلم3/0 براي چاپ لايه هاي برق و از ضخامت 5/0 و يا 09/0 براي چاپ ساير لايه ها استفاده شود.