اطلاعیه
قابل توجه كليه مهندسين داراي پروانه اشتغال تاسيسات مكانيكي و مسئولين دفاتر خدمات مهندسي

 

بدينوسيله از كليه همكاران گرامي و مسئولين محترم دفاتر خدمات مهندسي دعوت مي شود ضمن بررسي "چك ليست كنترل طراحي تاسيسات مكانيكي" پيوست كليه نظرات و پيشنهادات خود را به گروه تخصصي مكانيك سازمان منعكس فرمايند.

دريافت متن چك ليست

پیوست